<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Видео игра со Фифти Цент

Сигурно знаете дека 50 Центи беше застрелан со девет куршуми и преживеа. Е сега, раперот потпиша договор неговиот лик да се појави во видео игра наречена „Отпорен на куршуми“. Да, добро прочитавте – и покрај тоа што беше направен решето од куршуми, видео играта инспирирана од 50 Центи же се вика „Отпорен на куршуми“!

Дејството се одвива во Њујорк, каде што Фифти се соочува со дилери на дрога. Во играта, како гости ќе се појават другарите 50 Центи: Д-р Дре – како Гриз, Еминем – како Меквикар, Лојд Банкс, Тони Јајо и Јанг Бак од Џи Јунит. Играта ќе содржи и неколку песни од Фифти, и зона во која ќе може играчот да ги микса неговите нови песни со новите ритми од Џи Јунит.

Раперот им изјави на новинарите: Возбуден сум поради „50 Центи – Отпорен на куршуми“, исто колку што сум среќен за успехот на мојот албум „The Massacre“, а тоа ми значи многу бидејќи досега само музиката ми беше најважна во животот. Појавувањето на Еминем и Д-р Дре во играта докажува дека таа е на вистински пат да биде успешна колку и мојата музика.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

14 јуни, 2005 12:31

e bas cekam da izleze igrva i da vidam kakov ce bide 50 cent.pozdrav od mene:)    14 јуни, 2005 15:24

pa igrava nema da dojde kaj nas mie seljaci smo,ne ne bidue za nisto, pa kamo li za igra!

usput sranje ti e blogov seljak eden-zif neviden,majku ti derem, glupak,2PAC,debil,svina. Jebi se!    14 јуни, 2005 18:39

од кај вакви коментатори еј :))))))

него дај жити све 50 центи замени го или Со Фифти сент или со 50 Cent.. шо не си превел „Екипата Г“ и сл.

50 Cent - Bulletproof е боље него 50 центи - куршумоотпорен :)    14 јуни, 2005 23:19

е... што че праиш, бубшен! ај сеа, најди ми НЗС! :)    15 јуни, 2005 20:45

дај ми број ќе ти најдем нзс ок? сус бе!!! мајмун еден    15 јуни, 2005 20:46

ова горново мое е али забраев да му стаем bubsen    » Објави коментар