<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Графити

Внимание!!! Attention!!! На следната страница некој идиот го подвлече името на убиецот! (на една од почетните страници на роман на Агата Кристи, земен од библиотека)

Толку си грд што слободно можеш да бараш оштета од родителите!

Денес не враќаме кусур. (напишано на ливче на една трафика во Белград)

Внимавај, антигравитација!!! (напишано во лифт)

Убијте го Бата Живоиновиќ! (Хитлеровата последна желба)

Јас тебе ти се допаѓам, а ти мене? (црногорско додворување)

Не ми пречи што сонувам на англиски, туку ме нервираат германските титлови.

Влези, немој да ги соблекуваш чевлите! (во еден автобус на ГСП)

Копче за самоуништување во случај на заглавување. (покрај копчињата за узбуна во еден лифт)

Менувам тегла лутеница за викендичка во Охрид.

Не сум згоден, ама сум неопходен. (на влезот во ординација на приватен гинеколог)

Цајканите се како проститутки. Стојат на ќошињата, а семејствата се срамат.

Не бришете ги носовите од чаршафите кога веќе имате ракави. (од една кафана)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11 јуни, 2005 13:18

Јас тебе ти се допаѓам, а ти мене?
---- ова е најјако од свите!    11 јуни, 2005 16:54

Абе и ти си отворил блог а? Ај ерлија нека ти е! И само вицови ќе постираш или ќе има и нешто друго?    » Објави коментар