<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Бекам отворил фудбалска академија у Лос Анџелес

Дејвид Бекам, сака да им покаже на малите Американчиња дека освен кошарката, рагбито и безболот постои уште еден спорт во кој може да се дојде до слава и богатство.

Поради тоа во Лос Анџелес откупил талентирани девојчиња и момчиња од некои си амерички клубови за да направи прекрасни играчи од нив. Ако многу од нив не успеат, Бекам сепак ќе ја оствари неговата цел „да ги извади на улица и добро да ги забавува“.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

06 јуни, 2005 23:20

Еј Декстер пријателе.. мојот и твојот блог станале браќа еј.. не иде вака.

Дај смени ја сликицата горе, нешо праи ја црна ли, црвена ли.. мењај би, кај помал си, кај после мене си го избрал темплејтов :) нема љутиш океј?    07 јуни, 2005 00:19

море немај мука ја средив кај мене..    07 јуни, 2005 11:46

океј! :)    » Објави коментар