<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-914302168013441392', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Авалон ќе враќа по 250 денари

Продукцијата „Авалон“ на граѓаните кои купиле и ги чуваат влезниците за фестивалот „Skopje Sound Good“ ќе им врати по 250 денари. Тоа е договорено со Организацијата на потрошувачите на Македонија и со Државниот пазарен инспекторат, откако повеќе граѓани реагирале до овие институции дека на 28 мај од организаторот на фестивалот - продукцијата „Авалон“ не го добиле тоа што им било ветено на рекламата.


Повеќе на Секoj Ден!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

10 јуни, 2005 13:52

ја шо кур знаев дека ќе ги враќаат парите, ја фрлив влезницата...    10 јуни, 2005 18:08

епа.... јебига!    11 јуни, 2005 16:58

што бе јебига, да ти ебем тоа сељакот! ај иди паси трава, не го расипувај интернетов со вакви срања како што е твојов блог! ти ебем и тој вуна, букаро, анти, нуадна, мунвочер! ебави блогерите!    11 јуни, 2005 22:24

о, копуче едно бре... иди на lopata.blogspot.com, исти двајцата сте, ебави будалете! Си се заебал па сеа друг ти е крив, нек ти ќисне!    11 јуни, 2005 23:11

nice but i will not come again just to get some 250 back.    12 јуни, 2005 00:00

лелеее, ај шо збориш!    » Објави коментар