<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Eurosong Contest 2005 – Kyiv

Епа, лујџе завчера Субота, 21 мај 05 Евросонг се одржа по 50 пат. Нас, македончињава не преставуваше Мартин Вучиќ, кој заврши 17 место (иако ја бев за Александра Пилева).Значи, победник е Helena Paparizou од Грчка, ако сакате повеќе да прочитате за типката моете на: http://www.eurovision.tv/. Мене лично најмногу ми се допаѓаа молдавците “Здоб ши Здуб“ кои ја изведоа песната “Бооника бате доба“ (Баба удира на тапан) и Виг Вам од Норвешка. За нашава песна неам и некој коментар, да ви кажем ич не ми се допаѓа, абе ја викам за следниов Евросонг 2006 (здравје) да ги прата Суперхикс, ама добар беше и овја Мартин ај! Најбоља група у Македонија се Суперхикс според мене. Ај да не ја тупим со Суперхикс и да и се вратим на сторијава. Како што приметив ја Мартин у почетокот имаше и малку трема на финалето, ама после малу се ослободи. Па секако дечкото ќе има трема к’j го гледаа 200 милиони људи, не е заебанција тоа. На Евросонгот приметив (уствари и кажа коментаторот) нешто шо ич не чинеше. Не чинеше тоа шо имаше многу копии од групи као АБА, Кис и други. Као АБА беа тие трите од Босна (абе, тоа оригинал еј!), Кис беа оние рокерине Виг Вам, Малта - Мараја Кери, Кипар – Сакис Педеракис... ова Рувас :), Шпанија – Лас Кечап, Англија – Бејонсе имаше и други што ја не ги запамтив б’ш. Треба да бидат свои на Евросонг, мислим стварно нема смисла да праат копии.

П.С. Поздрав до Мартин :)
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »

23 мај, 2005 12:26

Од која интернет страница го украде овоа?    23 мај, 2005 12:28

а бе криво ти е што немаш вакво срање а? ебати детето!    23 мај, 2005 12:30

да ми го јадеш куров бе детенце, постар сум од тебе 3 д’на, и треба да ме поштуеш копук ни еден!    24 мај, 2005 11:16

фала што ме поздравуваш! :))))))))    25 мај, 2005 00:41

Благодарам што си повеќе за мене отколку за Мартин. :)))    25 мај, 2005 12:46

Ништо, повели и друг пат! ;)    » Објави коментар