<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-914302168013441392', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Типолошка определба на жена у кревет

Асматичарка: “Уххх....уххх.....ухххх...“
Математичарка: “Повторувањето е мајка на знаењето, затоа ...повтори...“
Ветеринарка: “Дај го ваму, бику мој, дај го...“
Учителка: “Да... така... многу добро... правилно... одлично, пет!“
Убиец: “Ако сега престанеш, ќе те убијам!“
Навивачка: “Издржи... ајде... уште...“
Неизвестена: “Што е тоа?... Зошто?... Што правиш?“
Оптимистка: “Да... да... да...“
Песимистка: “Не... не... не...“
Сообраќајна техничарка: “Малку десно... не, не... малку нагоре... напред...“
Верник: “О, боже мој... О, боже мој...“
Самоубиец: “Ох, умирам... ох, умирам...“
Компјутерска администраторка: “OK… OK… OK“
Учителка на англиски: “Ohhh, yes… ohhh, good…“
Видовита: “Чувствувам дека доаѓа... блиску е... тука е... умпфррррр!“
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Објави коментар