<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Најекономично возило на 21 век

По многубројните тестирања, експертите го избраа најпрактичното и најекономичното возило на 21 век. Возилото ги има следниве карактеристики, а неговото име е – ЖЕНА.
1. Троши сопствено гориво.
2. Се подмачкува автоматски за време на работа.
3. Работи со една главна и две помошни свеќички.
4. Одговараат сите видови клипови.
5. Има вградено радио кое автоматски се вклучува при работа.
6. Има и предна и задна влеча.
7. Може долго да работи во место, а да не се прегрее.
8. Не чади за време на работа, бидејќи троши квалитетно гориво.
9. Работи со 60 вртежи во минута.
10. Многу добри резултати дава при 120 вртежи.
11. Удобна е за време на возењето, бидејќи има добри амортизери.
12. Возачот може да ја променува положбата за време на возењето.
13. За време на возење, навечер и во магла не требаат светла.
14. Може да користи внатрешна гума, но исто добро работи и без неа.
15. Може да се искористи повеќе пати без оглед на временските услови и категоријата на возачи.
16. Не се прегрејува и кога ќе испушти вода.
17. Во зима работи без антифриз.
18. Самата менува уље секои 25-30 дена без оглед на бројот на возачите и бројот на работните часови.
19. За употреба не е потребна возачка дозвола.
20. Трошоците за одржување се минимални, бидејќи работи без поправки и повеќе од 50 години, зависно од условите на експлотација.

Напомена: Има само една маана: Брзо го амортизира возачот и ја намалува цврстината на клипот.
« Home | Next »
| Next »
| Next »

21 мај, 2005 17:12

looooooooooooooooool, си ме умрел од смеење бе!!!!    21 мај, 2005 17:55

Море копук не ме заебавај з`ш и ја сум заебан разбра,и немој ти на мене “не сери“ разбра!    21 мај, 2005 17:57

кон не ми јади куроФ! И иди сери на твојот сајт, не на овја!    21 мај, 2005 18:05

ај да не се караме, без навреда али ти само моеш да идеш у ова речи го, абе моеш да идеш у пизду матер    21 мај, 2005 18:07

горан, ама ќе ти ебем матер ја у скоро време!    21 мај, 2005 18:09

Море ЃОРЃИ ја висе ти ебав матер и тоа усте зимоска    21 мај, 2005 18:17

па ти blox у кома падна од сторијава, па и не е нешто којзнае што!    21 мај, 2005 18:33

Немој ти да го навредуеш другар ми преку комантари за тој blox з`ш другар ми е хакерце и може да ти го сјебе цел компијутер,разбра!    » Објави коментар