<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

10 директорски заповеди

1. Јас сум директор твој и не признавај ниеден друг во следните два мандата освен мене!
2. Не се надевај на никакви форуми и комисии, бидејќи единствено јас можам да ти помогнам!
3. Не го споменувај моето име, освен ако ме фалиш!
4. Четири дена работи за себе, а петтиот за репрезентација, на моите патувања и дневници!
5. Почитувај ги моите луѓе за да ти биде добро и долго да останеш мирен и спокоен во претпријатието!
6. Не го убивај работниот морал на вредните, зашто тие работат и за тебе и за мене!
7. Не врши прељуба во претпријатието, таму каде што јас веќе фрлив око!
8. Не кради, бидејќи не си во ситуација, ќе заглавиш за ситна работа!
9. Не му сведочи на друг, молчи и кога мислиш дека си во право!
10. Не го посакувај туѓото, подобро работно место, бидејќи не си способен ни за своето!
« Home | Next »
| Next »

19 мај, 2005 18:13

hahahaha!    19 мај, 2005 23:38

Хехе, баш се добри. Ако можеш да ги најдеш и оние што беа за професори...    20 мај, 2005 06:50

Ova samo za u Tetovsko vazi ili...?! ;))    21 мај, 2005 14:08

па ваљда за сите!!! :)))    21 мај, 2005 18:04

е арно бе ти се директорски    23 декември, 2009 16:52

ВИА [url=http://dejavu-group.ru/about_us.php]Дежа вю[/url] - это коллектив дипломированных вокалистов и музыкантов.
[url=http://dejavu-group.ru/index.php]Дежа вю[/url]- лидер в области музыкального сопровождения праздников, дней рождения, шоу-программ, копроративов, торжеств и дней рождения.
В копилке группы Deja Vu около 3 тыс. произведений.
Живая музыка. Ждаз, ретро, хиты 70-80-90-х, диско, поп, шансон, фоновое сопровождение .
ВИА Deja Vu располагает мощной качественной музыкальной аппаратурой, позволяющей наполнить плотным и приятным уху звуком как небольшое помещение (фуршет), так и огромное пространство (корпоратив до 1 тыс. человек).

Андрей +7 910 483 8294    20 јануари, 2010 12:43

Артисты на праздник [url=http://dejavu-group.ru/index.php]Deja Vu[/url] - это коллектив виртуозных вокалистов и музыкантов на праздник.
[url=http://dejavu-group.ru/about_us.php]Deja Vu[/url]- один из лидеров в области проведения и организации музыкальных мероприятий, свадеб, юбилеев.
В копилке музыкального ансамбля Dejavu-group более 3000 песен.
Только живое исполнение. Ждаз, ретро, хиты 70-80-90-х, диско, поп, шансон, фоновое сопровождение .
Музыкальная группа Dejavu-group обладает мощной качественной аппаратурой, позволяющей заполнить приятным уху звуком как небольшое помещение (фуршет), так и огромное помещение (корпоратив до тысячи человек).

Андрей +7 910 483 8294, Игорь +7 916 623 4047    » Објави коментар