<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12998280\x26blogName\x3dBlog+4+Fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://blog4fun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dmk_MK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog4fun.blogspot.com/\x26vt\x3d-6422366941785496210', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blog 4 Fun

вељком ту мај сајт

Блогот е азр!

четврток, јули 14, 2005
Блогот е готов! Новото име му е Tetovo Online или Te Online како сакате! А новата адреса е www.tetovo-online.com! Поздрав и се читаме таму!

Блогов преселен!

недела, јуни 26, 2005
Блогот е преселен на http://www.dexter.mkhost.org/blog, а името ќе му биде променето, но не ми текнува никое интересно име! Наскоро ќе биде со домаин име (какво името на блогот, таков домаин).

Go Brum Brum Now Mother F**ker

Ооо, чуек! Дека си?

сабота, јуни 25, 2005
Еве сум... ме немаше од вторник, ама сеа па ме има. Му помагав на еден „анархиста“ од Тетово (па мора, од кај мене е) за блогот негов Moto Drivers, а и ме мрзеше да наџврљам нешто и така. А сеа да ви кажам нешто за газдата од Мото Драјверс. Тој Цале уствари е голем обожавател на моторите, рокенролот и пивото (кој не е на пиво) и својот блог му е посветен нарочито за тоа. Успут мора да ви се пофалим дека праам мој нов сајт. Ајт поздрав!

Видео игра со Фифти Цент

вторник, јуни 14, 2005
Сигурно знаете дека 50 Центи беше застрелан со девет куршуми и преживеа. Е сега, раперот потпиша договор неговиот лик да се појави во видео игра наречена „Отпорен на куршуми“. Да, добро прочитавте – и покрај тоа што беше направен решето од куршуми, видео играта инспирирана од 50 Центи же се вика „Отпорен на куршуми“!

Дејството се одвива во Њујорк, каде што Фифти се соочува со дилери на дрога. Во играта, како гости ќе се појават другарите 50 Центи: Д-р Дре – како Гриз, Еминем – како Меквикар, Лојд Банкс, Тони Јајо и Јанг Бак од Џи Јунит. Играта ќе содржи и неколку песни од Фифти, и зона во која ќе може играчот да ги микса неговите нови песни со новите ритми од Џи Јунит.

Раперот им изјави на новинарите: Возбуден сум поради „50 Центи – Отпорен на куршуми“, исто колку што сум среќен за успехот на мојот албум „The Massacre“, а тоа ми значи многу бидејќи досега само музиката ми беше најважна во животот. Појавувањето на Еминем и Д-р Дре во играта докажува дека таа е на вистински пат да биде успешна колку и мојата музика.